Teleagenten i Örebro AB, Gamla vägen 5F, 702 27 Örebro
019-205440
info@teleagenten.se

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter hur du kan utöva dina rättigheter avseende dataskydd. Denna integritetspolicy riktar sig till våra klienter och motparter, kursdeltagare, jobbsökande, leverantörer och affärspartners samt besökare på webbplatsen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Klienter och motparter

Tillhandahållande av rådgivning

Vi behandlar dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi förbereder och utför klientuppdrag, för faktureringsändamål och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. I samband med detta kan vi även komma att samla in personuppgifter om dig från offentliga och privata register, domstolar och myndigheter. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av avtal, vårt berättigade intresse att utreda och försvara rättsliga anspråk i egenskap av ombud samt fullgörande av rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål sparas så länge du är klient hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att klientuppdraget är avslutat. Undantag gäller för sådana personuppgifter som måste sparas enligt lag eller om uppgifterna är del av den dokumentationen som ska arkiveras (se rubriken Dokumentation och arkivering av rådgivning). 

Dokumentation och arkivering av rådgivning

Vi dokumenterar och arkiverar klientuppdrag i ett ärendehanteringssystem. Denna dokumentation kan innehålla personuppgifter. Vi gör detta för att skydda oss och våra klienter från framtida rättsliga anspråk och för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utreda, försvara och göra gällande rättsliga anspråk samt att fullgöra rättsliga förpliktelser. Arkiverad dokumentation sparas upp till 10 år efter att klientuppdraget är avslutat. 

Kursdeltagare

Vi behandlar dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i samband med att deltar i en av våra kurser. Om du har en enskild näringsverksamhet behandlar vi även ditt personnummer. För dig som deltar i en webbaserad kurs behandlar vi även dina inloggningsuppgifter och webbloggar. Vi gör detta för att administrera, genomföra och följa upp kvaliteten av våra kurser samt för faktureringsändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att fullgöra kursavtalet med ditt företag. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra kursavtalet med dig. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål sparas 2 år genomförd kurs. 

Deltagare i webbinarier

Om du deltar i en av våra webbinarier kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter, webbloggar och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss. Vi gör detta för att administrera, genomföra och följa upp kvaliteten av våra webbinarier. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att administrera och genomföra webbinarierna. Personuppgifter som behandlas i för detta ändamål raderas 30 dagar efter genomfört webbinarium. 

Jobbsökande

Vi behandlar dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som du som du lämnar till oss i samband med i samband med att du skickar en ansökan till oss. Vi gör detta för att hantera din ansökan. Den rättsliga grunden för denna behandling är ingående av anställningsavtal. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål sparas under pågående rekryteringsprocess. Om du blir anställd hos oss sparas dina personuppgifter under pågående anställning. 

Leverantörer och affärspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta för att administrera vår relation med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse administrera våra relationer med leverantörer och affärspartners. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört. 

Besökare på webbplatsen

Insamling av webbstatistik och webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi för att ta fram statistik över hur många som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra vår webbplats. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.   

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas efter 30 dagar. 

Cookies och liknade teknologier

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer som exempelvis vår epostleverantör. Vid sådana delningar behandlas dina personuppgifter alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Detta säkerställs genom skriftliga avtal som även förhindrar att leverantören kan använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter inom ramen av ett klientuppdrag, exempelvis med en myndighet eller en domstol. Om du är vår klient kommer vi alltid att informera dig om en sådan delningar på förhand. 

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES. Vid sådana överföringar vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Skyddsnivån garanteras antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.   

Vilka rättigheter har jag?

Du har ett flertal rättigheter avseende dataskydd. Nedan beskriver vi vilka rättigheter du har och hur du kan göra dessa gällande. 

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få vissa uppgifter borttagna. 
  • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan personuppgiftsansvarig. 
  • Rätt att återkalla samtycke – en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 
  • Rätt att lämna klagomål – en rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk. 

Hur använder du dina rättigheter? 

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Datainspektionen.   

Vem är personuppgiftsansvarig?

Teleagenten i Örebro AB, org. nr 556858-5771, med adress Gamla Vägen 5F, 702 27 Örebro, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.